Last ned komplett innholdsfortegnelse

 

Kapittel 1:
Introduksjon
En fortelling om regnbuemodellen og Kroppskunnskaping 15
Veier til mestring, helse og velvære 16
Bokens målgruppe og hensikt 20
Pasientperspektivet som grunnlag og utgangspunkt 21
Hva er kronisk sykdom? 22
Kronisk sykdom, kronisk lidelse eller langvarig sykdom
     – hva er «riktig» betegnelse? 25
Langvarig sykdom: Utbredelse, omsorg og helsefremmende arbeid 27
Forståelsen av kroppen 31
Sentrale begreper 32

Kapittel 2:
Kroppskunnskaping
Hva betyr Kroppskunnskaping? 34
Hvilken type begrep er Kroppskunnskaping?
 36
Hvilken type teori er Kroppskunnskaping?
 37
Hvordan ble teorien om Kroppskunnskaping utviklet? 38
Hvordan blir teorien om Kroppskunnskaping videreutviklet? 39
En oversikt over faser i den helsefremmende prosessen Kroppskunnskaping 40

Kapittel 3:
Faser i den helsefremmende prosessen  K
roppskunnskaping
UVISSHET – flukten fra den syke kroppen 49
TAP AV LIVSUTFOLDELSE – sorg og sinne
 59
Konsekvenser
 77
KROPPSLIG LÆRING – styrket håp
 87
Tålegrenser for aktivitet
 93
Tålegrenser for fysisk miljø
 95
Tålegrenser for psykososiale miljøgifter
 96
Uvisshet knyttet til tilbakefall
 98
Uvisshet knyttet til behandlingssituasjonen
 100
Handlinger: Søker kunnskap fra ulike kilder
 101
Håper på bedring i fremtiden
 103
INTEGRERT KROPPSKUNNSKAP – nye muligheter for livsutfoldelse og helse 107
Forhold som medvirker til å svekke eller styrke Kroppskunnskaping 129
Konsekvenser av prosessen Kroppskunnskaping
 137

Kapittel 4:
Kroppskunnskaping i lys av teori om kroppen
Ulike forståelser av kropp og sykdom 138
En fenomenologisk forståelse av kropp og sykdom
 144
Kroppskunnskaping – et bidrag til videreutviklingen av et integrert perspektiv 153

Kapittel 5:
Kroppskunnskaping i lys av kunnskapsteori
Pasientens, brukerens og klientens helsefremmende kroppskunnskap 156
Kroppskunnskap ved langvarig sykdom og skade – aktuelle dimensjoner
 157
Kroppskunnskaping som læringsprosess
 172
Kroppskunnskaping innebærer styrket oppmerksomhet på hva som hjelper 175
Forholdet mellom pasientens og helsepersonellets kunnskap
 179
Fundament for brobygging
 191
    

Kapittel 6:
Kroppskunnskaping og salutogenese
Hva betyr salutogenese? 196
Sentrale antakelser og spørsmål i salutogenetisk teori
 198
Mestring – opplevelsen av sammenheng (SOC) 212
    

Kapittel 7:
Kroppskunnskaping og recovery
Hvor kommer begrepet recovery fra? 225
Hva betyr ordet recovery? 226
Definisjoner og karakteristika ved recovery 228
Struktur, faser og skift i bedringsprosesser 231
Kroppskunnskaping som brobyggende begrep for recovery i somatikk og psykiatri 236
Hva gjør recovery mulig? 238
Hva er resultatet av recovery? 248
Kroppskunnskaping innebærer recovery 250
Hvilket perspektiv anvendes i vurderingen av recovery? 253

Kapittel 8:
Den sosiale dimensjonen ved Kroppskunnskaping
Sosial kontekst
 257

Sosiale relasjoner, sosialt nettverk og sosial støtte 260
Kunnskap, forståelse og håp i sosial kontekst 262
Kroppskunnskaping fremmer sunnhet i relasjoner og samfunn 281
Kroppskunnskaping innebærer brukermedvirkning 283
    

Kapittel 9:
Å styrke Kroppskunnskaping
- Helsefremmende arbeid i praksis

Brobygging på bedringens vei
 288

Dialog som brobyggende metode 299
Løsningsorientert tilnærming – en brobyggende metode 312
Eksempel på hvordan brobyggende dialog kan foregå 319
Hva skjer i dialogen? 330
Avsluttende refleksjoner 332

Kort omtale av forskningsprosjektene 337

Litteratur 339

Stikkord 349