Alle har sikkert merket perioder med stramme muskler og smerter. Ofte kan det også oppstå svimmelhet og pustebesvær, søvnplager og liten glede ved livet. Noen ganger kan dette knyttes til skade og overbelastning. Andre ganger kan årsaken ligge i at følelser og opplevelser har blitt skjøvet bort fra bevisstheten. Dette kan gi seg utslag i stive og ukoordinerte bevegelser. Dropsy beskriver det som at bevegelser mer likner en haltende maskin enn den flytende rytmen hos et levende menneske. Krefter nyttes uhensiktsmessig og bevegelser veksler mellom krampeaktig intensitet og passiv slapphet. En pasient beskrev det slik etter en periode i behandling: «Det er merkelig at jeg skal holde den kaffekoppen som om den veier 100 kg.»

Ut fra kroppslige uttrykk kan vi lett se hvordan en person har det. Vi har også uttrykk for dette i språket, for eksempel «tynget av sorg», «hoppende glad», «jeg kjenner meg helt skjelven» og «stiv av skrekk.»

Etter en tid med påkjenning uten bevisstgjøring eller med mulighet for å gjøre endring, vil et uhensiktsmessig bevegelsesmønster bli måten å bevege seg på og kompensasjoner etableres. Påkjenningen har medført kroppslige spenninger som resultat av å holde ut situasjonen.

Vi kan fra omgivelsene også ha hørt at «Det er bare å ta seg sammen.» eller «Det er da ikke noe å ta slik på vei for.». Dette er uttalelser der andre definerer hvordan vi skal reagere. Resultatet blir gjerne at vi unnlater å meddele oss, og holder opplevelser og følelser for oss selv. Slik kan vi miste kontakten med kroppslige opplevelser og vi mister etter hvert kontakten med oss selv. Utvikling av kroniske smerter kan skje ved at vi går med spenninger og venner oss til et uhensiktsmessig bevegelsesmønster over lang tid.

BK kan hjelpe oss å starte en endringsprosess hvor vi reetablerer kontakten med oss selv slik at vi kan bli bedre i stand til å ivareta vår egen helse, og samspille bedre med de utfordringene dagens samfunn stiller.

Gjennom øvelser med BK, skjer en fordypet kjennskap til egen kropp og egne reaksjoner. Vi bevisstgjør vårt reaksjonsmønster som er mer eller mindre hensiktsmessig, og kan derved se sammenhenger og muligheter for å gjenvinne et ledigere bevegelsesmønster. Slik kan vi oppnå større velvære og bedret helse. Dette gir håp, og styrker identiteten og evnen til å gjøre bevisste valg for bedring av funksjon på tross av sykdom og smerter. Kroppen integreres på den måten i en total identitetsopplevelse. Metoden BK er derfor velegnet for å styrke personens Kroppskunnskaping.