I BK tar en utgangspunkt i at det er fire dimensjoner som kjennetegner det levende, våkne mennesket. De fire dimensjonene er:

1.  den fysiske- / strukturelle

2.  den fysiologiske

3.  den psykologiske- / relasjonelle

4.  den eksistensielle

 

1.  Den fysiske-/strukturelle dimensjon
Denne dimensjonen representerer den fysiske kroppen og opphører ikke i det øyeblikket mennesket dør. Kroppen er jo fortsatt en fysisk ting i verden.

 

2.  Den fysiologiske dimensjon
Denne dimensjonen representerer de fysiologiske prosessene som pust og sirkulasjon, nervesystem og metabolisme. Disse prosessene arbeider alltid hos det levende mennesket uavhengig av søvn, våkenhet eller bevissthetstilstand. Denne dimensjonen opphører i det øyeblikket mennesket dør.

 

3.  Den psykologisk- / relasjonelle dimensjon
Denne dimensjonen representerer tanker, følelser og drifter i seg selv og i samhandling med andre personer, gjensidigheten mellom seg selv og andre, og reaksjoner på denne gjensidigheten.

 

4.  Den eksistensielle dimensjon
Denne dimensjonen representerer den eksistensielle eller åndelige dimensjon og evnen til selvbevissthet og selvrefleksjon. Den gjør det mulig å ta et skritt til siden og betrakte seg selv, indre opplevelser av «meg selv». Denne dimensjonen er særskilt for mennesket og skiller oss fra dyrene.

 

Oppsettet kan virke skjematisk i sin framstilling, men hensikten er å tydeliggjøre kompleksiteten i det å være menneske. Det er til enhver tid et samspill mellom de fire dimensjonene og de kan ikke skilles fra hverandre. De fire eksistensdimensjonene er utgangspunktet for prinsipper og øvelser når en jobber med BK.