I BK er relasjonen pasient/deltaker og terapeut viktig. Empati og tilstedeværelse hos terapeuten vektlegges, noe som også er i tråd med de grunnleggende prinsipper for å styrke Kroppskunnskaping. Terapeuten må hele tiden veksle mellom å være støttende og utfordrende, alt etter den enkeltes behov der og da. Dette stiller krav til terapeutens nærvær, måten samhandlingen skjer på gjennom bevegelse og dialog. Terapeuten utfører bevegelsene sammen med pasienten. Dette krever at terapeuten selv har gjennomgått en endringsprosess og kommet noe lengre enn sine pasienter (Dropsy 1991:30–31).

For å nytte prinsippene fra BK i Kroppskunnskaping, er det nødvendig at helsearbeideren som skal veilede pasienten/kursdeltageren, selv har en viss forståelse og fortrolighet med prinsippene. I det ligger også egenerfaring gjennom å ha øvd selv.

Utdanningen for fysioterapeuter som kvalifiserer til terapikompetanse i BK, går over flere år.